OUR PROJECTS

פרויקטי החברה משקפים את טיב הביצוע, בורסטיליות המשתנה בהתאם לצרכי הלקוח ולאופי הפרויקט.
במרוצת השנים בנתה החברה עשרות פרויקטים בהיקפים משתנים, להלן מקבץ נבחר